باربرداری ایمنی (فیلم آموزشی )
Monday, February 26, 2018 by مدیر محتوا

در فیلم آموزشی زیر ، مختصری به آموزش باربرداری ایمن ، در کارکرد با انواع تجهیزات باربرداری می پردازیم :