کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1187   |   تاریخ درج: Monday, March 19, 2018   |   ساعت: 12:00 AM

 

سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) آسانسور


مطابق بند 9-8 استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 1-6303 ، هر کابین آسانسور باید به ترمز ایمنی (پاراشوت) مجهز باشد که بتواند در جهت حرکت رو به پایین عمل نموده و قادر باشد کابین را با بار نامی در سرعت درگیری کنترل کننده مکانیکی اضافه سرعت (گاورنر) ، حتی در صورتی که کابین از سیستم تعلیق جدا شود و با درگیری  شدن به ریل های راهنما متوقف نموده و در آن جا نگه دارد.

Share نسخه مخصوص چاپ