سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) آسانسور
Monday, March 19, 2018 by مدیر پشتیبانی پورتال

مطابق بند 9-8 استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 1-6303 ، هر کابین آسانسور باید به ترمز ایمنی (پاراشوت) مجهز باشد که بتواند در جهت حرکت رو به پایین عمل نموده و قادر باشد کابین را با بار نامی در سرعت درگیری کنترل کننده مکانیکی اضافه سرعت (گاورنر) ، حتی در صورتی که کابین از سیستم تعلیق جدا شود و با درگیری  شدن به ریل های راهنما متوقف نموده و در آن جا نگه دارد.