شناسه ملی آسانسورها
Thursday, March 29, 2018 by مدیر محتوا

این شناسه امکان استعلام پیامکی وضعیت گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور در سامانه مدیریت آسانسور را با ارسال پیامک حاوی شناسه ملی آسانسور به سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد (به شماره 10001517) را با ارئه اطلاعاتی از قبیل نام شرکت فروشنده آسانسور ، نام شرکت بازرسی کننده ، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضاء گواهینامه بازرسی آسانسور را به ارسال کننده پیامک اطلاع می دهد.