با تصویب سازمان برنامه و بودجه:
Tuesday, May 15, 2018 by مدیر محتوا

اولین دستور العمل محیط زیست ، بهداشت وایمنی نیرو گاه های بادی شامل مفاهیم ، مسئولیت ها و روش های کلی برای کاهش اثرات نیروگاه های بادی از سوی ساتبا تدوین و منتشر شد .
به گزارش روابط عمومی ساتبا: دفتر مطالعات اجتماعی ، اقتصادی وزیست محیطی ساتبا در راستای معرفی ، کنترل و کاهش مسایل نیروگاه های بادی در حوزه محیط زیست ، بهداشت و ایمنی، تهیه ضابطه شماره ۷۶۲ با عنوان " دستورالعمل محیط زیست ، بهداشت وایمنی نیرو گاه بادی " را در دستور کار خود قرار داد.
این گزارش می افزاید : دستورالعمل فوق پس از تهیه در این سازمان، برای تایید وابلاغ به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردید که پس از بررسی بر اساس ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استاندارد های اجرایی طرح های عمرانی مصوب هیات محترم وزیران ، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تصویب و ابلاغ گردید.