کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 240   |   تاریخ درج: Saturday, January 5, 2019   |   ساعت: 12:00 AM

 

آشنایی با پله برقی (بخش 3 )


سر خوردن مسافر در محل های سوار و پیاده شدن و پله ها :

به منظور جلوگیری و کاهش سرخوردگی مسافران در محل های سوار و پیاده شدن و همچنین بر روی استپ ها و پالت ها، سطوح یاد شده باید سطح اصطکاک مناسبی برای جلوگیری از سرخوردگی داشته باشند.

میزان اصطکاک و نحوه آزمایش و تست این سطوح طبق استاندارد DIN 51131  انجام شده و نتیجه آن به صورت گواهینامه ضد لغزش و ضد سرخوردگی ارائه می شود.

متوسط ضریب اصطکاک جنبشی µ باید در تمامی آزمون ترکیبی کمتر از 45/0 باشد تا الزامات ضرایب اصطکاک دراین سطوح رعایت گردد.

 

Share نسخه مخصوص چاپ